Cruz-Burga, Zoila Aurora, Universidad Nacional Agraria La Molina, Peru