[1]
M. C. M. Jacob, C. D. . Teixeira, D. A. . Bautista, and V. A. N. . Ramos, “Ethnonutrition”, Ethnobio Conserv, vol. 10, Oct. 2021.